מבקר/ת לעיריית תל אביב-יפו

תיאור התפקיד

.1עריכת ביקורות בנושאים שיקבעו ע"י מבקר העירייה ביחידות העירייה, תאגידים הכפופים לסמכות הביקורת של מבקר העירייה, מועצה דתית, הועדה לתכנון ובניה וכל גוף עירוני מבוקר כהגדרתו בפקודת העיריות.

.2ביצוע ביקורות לרבות פגישות וקשר שוטף עם הגופים המבוקרים לצורך איסוף וריכוז נתונים, מידעים, נהלים, סדרי בוחן, דו"חות, פרוטוקולים וכיוב' וגיבוש ממצאים והמלצות לשם הבטחת קיום הוראות החוק, פקודות ונהלי העירייה, טוהר המידות, מינהל תקין, ועקרונות היעילות והחיסכון.

.3עריכת ביקורת, בדיקות, תכניות ביקורת, סקרי סיכונים, בדיקות מבססות, ציות, איסוף ארגון עיבוד נתונים ותחקורם לרבות באמצעות כלי ביקורת ממוחשבים, ריכוז וניתוח הממצאים, הצעות לתיקון הליקויים וגיבוש המלצות אופרטיביות לשיפור ויעול הליכי עבודה. .

4ביצוע הבדיקות הנדרשות באם פעולות העירייה, לרבות פעולות לפי חוק התכנון והבניה התשכ"ה,1965- נעשו כדין בידי המוסמך לעשותם, תוך שמירת טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון.

.5בדיקת פעולות עובדי העירייה בהתאם לאמור בפקודת העיריות.

.6ייצוג מבקר העירייה בדיונים ובוועדות בהתאם להנחיות מבקר העירייה.

.7עריכת ביקורת על הנהלת החשבונות של העירייה, כולל ביצוע בקרה אחר דרכי החזקת כספי העירייה ושמירת רכושה והחזקתו ווידוא כי הם עולים בקנה אחד עם הוראות החוק והתקנות, פקודת העיריות, כללי המנהל התקין ונהלי העירייה.

.8ביצוע מטלות עפ"י הנחיית מבקר העירייה.

דרישות המשרה

.1תואר אקדמי מאת מוסד להשכלה גבוהה בישראל או מוסד להשכלה גבוהה בחוץ-לארץ שהכיר בו, לענין זה, מוסד להשכלה גבוהה בישראל, או שהוא עורך דין או רואה חשבון.*יתרון לתואר אקדמי במשפטים / חשבונאות / מדעי המחשב / הנדסת מערכות מידע.

.2תעודת הסמכה למבקר מערכות מידע מוסמך )CISA( מטעם האיגוד לביקורת ואבטחת מידע ISACA(ׂ ) – יתרון

.3ניסיון מקצועי של 3 שנים לפחות בתחום הביקורת.

.4ניסיון וידע של 1 שנים לפחות בניתוח נתונים באמצעות כלי ביקורת ממוחשבים

.5אמינות, מהימנות, כושר ארגון, ועבודה מול מאגרי מידע. יתרון לניסיון עם מערכות מנהל גדולות וביקורת ברשויות מקומיות. עצמאות ויוזמה ברמה גבוהה.

.6ידע וניסיון במערכות ממוחשבות והפעלת יישומי .OFFICE

.7תודעת שירות גבוהה.

.8יחסי אנוש טובים.

.9ידיעת השפות עברית ואנגלית ברמה טובה מאוד.

.10כושר ביטוי מעולה בכתב ובעלפה.

 

הערות (מתוך פקודת העיריות) : *לא ימונה ולא יכהן אדם כמבקר עירייה אלא אם כן נתקיימו בו אלה:

.1הוא יחיד; .2הוא תושב ישראל; .3הוא לא הורשע בעבירה שיש עמה קלון;

* בהתאם להוראות סעיף (167ג)1() עד .")4( סעיף (167ג)1() עד )4( לפקודות העיריות הקובע את תנאי הכשירות. בהתאם

לסעיף (170ה)2 בפקודות העיריות – על אף הוראות סעיף קטן (ה,)1 רשאי ראש העיריה, בהסכמת מבקר העיריה, לאשר מינויו של אדם אשר לא נתמלא בו התנאי האמור בסעיף (167ג)4() אם רכש ניסיון במשך שבע שנים בעבודת ביקורת בגוף ציבורי כמשמעו בחוק הביקורת הפנימית, תשנ"ב.1992-

הערות :

* בהתאם להוראות שיוון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תינתן העדפה למועמדים עם מוגבלות משמעותית אם המועמד כשיר לבצוע התפקיד וכישוריו דומים לכישורי יתר המועמדים * הזוכה במכרז יחויב למלא את השאלון לבחינת ניגוד עניינים טרום כניסתו כתנאי לכניסתו לתפקיד. תחילת הכהונה בתפקיד תחל רק לאחר אישור הוועדה ועל פי קביעתה. * איוש המשרה עם תקצובה. * במקרה של ריבוי מועמדים תהא העירייה רשאית לבחור מבין המועמדים עד 5 מועמדים מתאימים למשרה, אשר הם בלבד מתוך כל המועמדים יוזמנו להופיע בפני ועדת המכרזים. הבחירה תעשה על יסוד המסמכים בלבד ו/או על יסוד ראיון מוקדם עם המועמדים ו/או חלקם, עפי שיקול דעתה הבלעדי של העירייה.

.1 קיימת אפשרות, שהמועמדים יישלחו למבחן התאמה. .2 יש להגיש הצעה,בדואר האלקטרוני בלבד, הכוללת את המסמכים הבאים: שאלון פרטי מועמד למשרה פנויה, תמונת פספורט,קו"ח ותעודות השכלה/הכשרה נדרשות, ולשלוח באמצעות הדואר האלקטרוני לכתובת: Hrmicrazim@mail.tel-aviv.gov.il במידה ולא התקבל אישור עד יומיים מיום השליחה, ,יש לוודא כי המסמכים התקבלו בטלפונים: .03-7241125/6/7/8 טפסים ניתן להוריד בקישור הבא: טופס פרטי מועמד . בקשות שתגענה ללא תעודות כאמור ולאחר המועד האחרון,לא תובאנה בחשבון.

תאריך אחרון להגשת הצעות הוא: 28/11/2019
תאריך פרסום: 14/11/2019

 

המודעה פונה לנשים וגברים כאחד.

למודעה מקורית לחץ כאן

השארת תגובה