מדיניות פרטיות – לשכת המבקרים הפנימיים אי. אי. איי ישראל (חל"צ)

דיסקליימר זכויות יוצרים

מלוא זכויות הקניין הרוחני (מכל סוג שהן), לרבות סימני מסחר, סודות מסחריים וזכויות יוצרים, בין אם רשומים ובין אם לאו, באתר – לרבות, מבלי לגרוע, בעיצובו, ובכל תוכנה, יישום, קובץ גרפי, טקסטים, קוד מחשב, תכנים אודיו-ויזואליים וכל חומר אחר הכלול באתר – הינן של הלשכה בלבד ו/או ספקי התוכן שלה, ו/או שותפיה, לפי העניין וחלקם אף מוגנים על ידי חוקי זכויות היוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ"ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, לשדר, להעביר בהעברת המשך (re-transmission) להציג, להנפיק רישיון, להציג בפומבי, להעמיד לרשות הציבור, ליצור יצירות נגזרות, להשכיר, לתרגם או למסור לצד שלישי כל חלק מהנ"ל בלא קבלת הסכמתה המפורשת של הלשכה או (לפי העניין) של אותם צדדים שלישיים בעלי הזכויות, בכתב ומראש. שמה של הלשכה, שם המתחם של האתר וסימני המסחר (אלה שנרשמו ואלה שלא נרשמו) של הלשכה, הינם קניינה הבלעדי של הלשכה.

החומרים המצויים באתר הלשכה הם לשימוש אישי בלבד. חלק מהחומרים הינו לשימוש אישי של חברי הלשכה בלבד, בהתאם לנגישותם לחומרים אלה באתר.

על אף האמור לעיל, זכויות הקניין הרוחני בתכנים שנמסרים על ידיך לפרסום באתר נשארות בבעלותך. במסירת תוכן כלשהו לפרסום, הנך מאשר/ת כי הנך בעל/ת זכויות הקניין הרוחני בו, וכי הנך בר/בת-רשות להתרת פרסומם ע"י הלשכה בכל מדיה שהיא. במסירת תוכן לפרסום, הנך מקנה ללשכה רישיון חינם, בינלאומי, בלתי חוזר, שאינו מוגבל בזמן, לשכפל, להעתיק, להפיץ, לשווק ולהשתמש במידע לפי שיקול דעתה, ללא תשלום.

מדיניות פרטיות – לשכת המבקרים הפנימיים אי. אי. איי ישראל (חל"צ)

עדכון אחרון:  אפריל 2021

לשכת המבקרים הפנימיים בישראל אי. אי. איי ישראל (חל"צ) ( "הלשכה" או "אנחנו") מכבדת את הפרטיות של המשתמשים ("המשתמש(ים)" או "אתה") באתרhttps://theiia.org.il/  ("האתר") לרבות חברי הלשכה, אשר נהנים ממגוון שירותים שונים המוענקים באמצעות האתר ("השירותים"), ומחויבת להגן על המידע האישי שנאסף אודותיך. אנו מאמינים כי למשתמשים שלנו הזכות להכיר את המדיניות שלנו בנוגע לאיסוף ושימוש במידע המתקבל על ידינו בזמן השימוש בשירותים. למונחים המופיעים במדיניות פרטיות זו ("מדיניות הפרטיות") תהיה המשמעות הנודעת להם בתנאי השימוש, הזמינים באתר ("תנאי השימוש"), אלא אם נאמר במפורש אחרת במדיניות פרטיות זו. 

מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך האמור בה מיועד לנשים וגברים כאחד. 

1.         הסכמה

אנא קרא בעיון: בעצם הכניסה, ההתחברות, הגישה ובעצם השימוש באתר אתה מביע את הסכמתך לתנאים המופיעים במדיניות פרטיות זו, לרבות הסכמתך לאיסוף המידע האישי שלך (כהגדרתו להלן), לעיבודו, ולשמירתו במאגרי מידע. אם אינך מסכים לאי אילו מהתנאים המפורטים להלן, הנך מחויב, באופן מיידי, להימנע משימוש באתר.

למען הסר ספק, הנך מאשר ומסכים בזאת לאיסוף, עיבוד, העברה ושימוש במידע האישי שלך. בנוסף, הנך מאשר ומסכים כי אינך נדרש לספק לנו מידע אישי וכי מידע זה נמסר לנו מרצונך החופשי.

שים לב: מדיניות פרטיות זו מתווספת לכל הסכם אחר בינך לבין הלשכה. האתר משמש כערוץ תקשורת בין חברי הלשכה ואחרים לבין הלשכה, וכל מידע שיתקבל ממך באמצעות האתר עשוי להיות מקושר עם ו/או להחליף ו/או להתווסף למידע נוסף שמסרת ללשכה באמצעות ערוצי תקשורת אחרים (לדוגמא: מידע שמסרת בעת הצטרפותך ללשכה). משכך, הלשכה עשויה להחזיק מידע נוסף הנוגע אליך, לרבות מידע אישי, מעבר למידע שנמסר על ידך באמצעות האתר. למען הסר ספק, מדיניות פרטיות אינה חלה על מידע אישי שמסרת ללשכה באמצעים אחרים. 

אישור למשלוח הודעות: הנך מאשר בזאת משלוח הודעות הקשורות לשימושך באתר ובשירותים (כגון אישורים בגין פעולות המבוצעות דרך האתר), הודעות פרסומיות ((לרבות מסרים פרסומיים לפי חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב–1982)), הודעות דיוור ישיר (בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981) ו/או משלוח הודעות שיווקיות ממוקדות, על ידי הלשכה או על ידי צדדים שלישיים (ראה סעיף 14 להלן).  

2.         איזה מידע אנחנו רשאים לאסוף אודות המשתמשים שלנו? 

אנו אוספים שני סוגים של מידע מהמשתמשים באתר:

 • מידע אנונימי ואינו מזהה ("מידע לא אישי"): כל מידע גלוי אשר זמין ללשכה בשעה שהמשתמש משתמש בשירותים, ואינו מאפשר את זיהויו של אותו משתמש. מידע לא אישי כולל מידע אנונימי, טכני וכן מידע שנאסף אודות התנהגות המשתמשים, ועשוי לכלול, בין היתר, את פעילותו של המשתמש בשירותים, את זהות מערכת ההפעלה וסוג מערכת הדפדפן של המשתמש, סוג המכשיר הנייד וגרסת המכשיר הנייד, שפת המכשיר, זרם הקשות (click-stream), דף ההפניה (referral URL), שפת המקלדת, רזולוציית מסך וכיו"ב. 
 • מידע אישי מזהה ("מידע אישי"): מאפשר ללשכה לזהות באופן אישי את המשתמש ובדרך כלל נושא אופי פרטי או רגיש. 
  • המשתמשים מספקים באופן אוטומטי את ה-IP address שלהם (או כתובת ה-Mac שלהם, לפי המקרה), בהתאם לרשת או למכשיר בהם הם משתמשים. מידע זה נאסף על מנת לשפר את חוויית המשתמשים ולמטרות אבטחה.  
  • בנוסף, אנו אוספים מידע אישי הנמסר על ידי משתמשים באופן מודע ומרצונם החופשי במהלך השימוש בשירותים, למשל מידע הנאסף בעת ההרשמה לשירות וחברות חברי הלשכה בוועדות שונות. 
  • בעת ההרשמה, נדרש המשתמש למסור פרטים כגון: שם מלא, תעודת זהות, כתובת, טלפון, דוא"ל, השתייכות לארגון ותפקיד. ייתכן כי בעתיד יתבקש במסגרת הטופס מידע נוסף.  
  • ככל שתירשמו לאירוע הלשכה ו/או לאירועים של צדדים שלישיים המוצעים באמצעות האתר, תבצעו רכישות ותשתמשו בשירותים באמצעות האתר, הלשכה תצבור מידע על הרגלי רכישה (לרבות לעניין חידוש חברות בלשכה), מוצרים שנרכשו ואירועים בהם לקחתם חלק. 
  • במסגרת טופס יצירת קשר באתר, משתמשים נדרשים למסור פרטי התקשרות בסיסיים הכוללים שם, דוא"ל ומספר טלפון נייד. יתכן כי משתמשים ידרשו בעתיד למסור מידע נוסף. 
  • תשלומים הנעשים באמצעות ספקי שירותי סליקה ומחייבים מסירת פרטי אמצעי תשלום לספקים אלה. הלשכה אינה אוספת את פרטי כרטיס האשראי שמוסר המשתמש לספק שירותי הסליקה. ספק שירותי הסליקה מוסר ללשכה מספר מזהה (token) המקושר למשתמש והמאפשר לספק שירותי הסליקה לחייב את כרטיס האשראי של המשתמש בהתאם להנחיות הלשכה. 

למען הסר ספק, כל מידע לא אישי אשר קשור או מקושר למידע אישי ייחשב למידע אישי, כל עוד זיקה זו מתקיימת.

שים לב: אנו לא נאסוף עליך מידע אישי ללא קבלת הסכמתך, אשר ניתנת, בין היתר, במסגרת קבלתך את תנאי השימוש ואת מדיניות הפרטיות ובעצם שימושך באתר.

אינך מחויב למסור מידע אישי על פי חוק. הנך מסכים ומצהיר בזאת שהמידע האישי שהינך מספק לנו נמסר בהסכמתך ומרצונך החופשי, על מנת שנוכל לספק עבורך את השירותים המוצעים באתר וכן הינך מסכים המידע אודותייך יישמר אצל הלשכה ו/או מי מטעמה בשרתים מקומיים ו/או באמצעות שרותי ענן, בישראל ו/או בחו"ל.

3.         כיצד אנו אוספים מידע אודות המשתמשים שלנו?

המידע נאסף על ידינו באופן עצמאי או באמצעות קבלת שירותים מצדדים שלישיים, שהנם ספקי שירותים עימם התקשרנו – בשני אופנים:  

 • באמצעות כניסתך לאתר ושימושך בו. כאשר אתה מבקר או משתמש באתר, אנו מודעים לעצם השימוש ורשאים לאסוף ולתעד מידע הקשור לשימושך.
  • אנו אוספים מידע ששיתפת מרצון עם הלשכה בעת הצטרפותך ללשכה, בעת השימוש בשירותים או בעת מילוי טופס יצירת קשר.

במידה והפרטים אודותייך נמסרים באמצעות גורם אחר, כגון במקרה של רישומך כחבר ו/או לקבלת שירותים על ידי מקום עבודתך ו/או מי מטעמך, יראו בכך הסכמה מצדך למסירת אותם פרטים ולשימוש בהם על פי מדיניות פרטיות זו, כאילו נמסרו על ידך ישירות. לא תהיה ללשכה כל אחריות כלפייך בגין מסירת הפרטים עבורך, ובכלל זה ככל שהפרטים שנמסרו היו חסרים ו/או לא מדויקים וכן בגין כל שימוש בפרטים אלו לרבות לצורך משלוח הודעות כאמור בסעיף 15 להלן. ככל שתבקש להסיר רישומך ו/או לעדכן את פרטייך, ראה סעיף 6 להלן. 

 • אנו אוספים מידע ששיתפת מרצון עם הלשכה באמצעות ערוצי תקשורת חלופיים, קרי מידע שהעברת ללשכה שלא באמצעות האתר. ייתכן ומידע זה יוצג בפניך במהלך שימושך באתר. 

4.         מטרות איסוף ושימוש במידע

אנו משתמשים במידע לא-אישי על מנת:

 • לספק את השירותים.
  • לעשות בו שימוש לצרכים סטטיסטיים, אנליטיים, מחקריים ושיווקיים. כמו כן אנו עושים במידע שימוש לצורך התאמה, פיתוח ושיפור השירותים הניתנים על ידי הלשכה. 

אנו משתמשים במידע אישי על מנת:  

 • להעניק את השירותים למשתמש הלשכה ובהם הרשמה וחידוש חברות בלשכה, הרשמה לכנסים, השתלמויות, אירועים, פעילויות, הטבות לחברי הלשכה, הרשמה לוועדות הלשכה וכיו"ב.
  • לוודא את זהות המשתמש בעת הכניסה לאתר או לחלקים באתר המיועדים למשתמשים רשומים וכן על מנת לטפל בתלונות על אינטראקציות לא ראויות מצד המשתמש ו/או שימוש לא מורשה באתר ו/או השירותים.
  • להנפיק מסמכים, ובהם תעודת חבר בלשכה. 
  • לבצע תשלומים שונים עבור השירותים באמצעות ספקי שירותי סליקה (כמפורט להלן).
  • להצליב, לצרכי הלשכה, את המידע האישי עם מידע אשר קיים במאגר המידע של הלשכה.
  • להתאים, לפתח ולשפר את השירותים הניתנים על ידי הלשכה.
  • להציע הצעות או הטבות המתואמות לצרכי והעדפות המשתמש.
  • לשלוח מסרים פרסומיים ו/או ניוזלטר ו/או הצעות מסחריות ייעודיות אחרות למשתמשים, וזאת בכל אמצעי תקשורת, לרבות באמצעות טלפון, פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי, הודעת דואר אלקטרוני ו/או הודעות SMS לרבות באפליקציות וכיו"ב אמצעי תקשורת.  
  • להתאים את הפרסומות שיוצגו לעיניך בעת הביקור באתר לתחומי ההתעניינות שלך.
  • להשיב לשאלות משתמשים ולהעניק שירותי תמיכה טכנית.
  • לערוך סקרים בקרב המשתמשים. 
  • לקבל מידע כללי אודות המיקום הגיאוגרפי ממנו מחובר המשתמש לאינטרנט לצרכי אבטחת מידע.

5.         שיתוף מידע אישי עם צדדים שלישיים 

אף על-פי שאנו עושים מאמצים לשמור על פרטיותך, ייתכן שנידרש לחשוף לצדדים שלישיים מידע שסיפקת בעת שימושך באתר במקרים שלהלן: (א) על מנת לעמוד בדרישות כל דין, לצורכי הליך משפטי, צווים, לרבות צווי גילוי או בקשת רשות ממשלתית; (ב) על מנת לאכוף מדיניות פרטיות זו או את תנאי השימוש שלנו, לרבות במסגרת חקירה של הפרות אפשריות של מדיניות הפרטיות או תנאי השימוש; (ג) על מנת לגלות, למנוע או לטפל באופן אחר בתרמית, הונאה או בסוגיות אבטחה ובטחון וכן בבעיות טכניות; (ד) על מנת להשיב לבקשות תמיכה של משתמשים; (ה) על מנת להשיב לתביעה, דרישה או טענה כי התכנים והשימוש בהם נעשו ללא הרשאה או מפרים זכויות של צדדים שלישיים; (ו) על מנת להשיב לתביעות, דרישות או טענות כי מידע ליצירת קשר (לדוגמה, שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני וכדומה) של צד שלישי פורסם או הועבר ללא הסכמתו או באופן שיש בו משום הטרדה; (ז) על מנת להגן על הזכויות, הקניין, או על הביטחון האישי של הלשכה, של המשתמשים או של הציבור הרחב; (ח) במקרה של שינוי שליטה בלשכה, לרבות בדרך של מיזוג, רכישה, או רכישה של כלל או עיקר נכסיה; (ט) על מנת לאסוף, להחזיק ו/או לנהל את המידע האישי של המשתמשים באמצעות צדדים שלישיים המעניקים שירותים ללשכה (לרבות צדדים קשורים שלה, כנדרש על מנת לספק לנו את השירותים), כפי שהדבר מתבקש לפי הצרכים העסקיים והתפעוליים של הלשכה, כאשר צדדים שלישיים אלה עשויים להיות ממוקמים במדינה אשר בה דיני הגנת המידע והפרטיות שונים מאלה החלים בטריטוריה שלך; (י) שיתוף פעולה עם צדדים שלישיים למטרת שיפור חוויית משתמשים ולצורך הענקת השירותים; ו/או (יא) על פי אישור מפורש של המשתמש לפני הגילוי.

למען הסר ספק, הלשכה רשאית לאסוף, לגלות ולהעביר מידע לא אישי לצדדים שלישיים על פי שיקול דעתה הבלעדי.

6.         זכויות המשתמש בקשר עם מאגר המידע

פרטייך רשומים בפנקס מאגרי המידע, במאגר מידע מס'700068187 . בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, הנך רשאי, בכל עת, לעיין, לשנות, לעדכן או לבקש למחוק מידע אישי מסוים ביחס אלייך אשר שמור במאגר המידע של הלשכה. במידה ומצאת כי המידע לגבייך אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, הנך רשאי לפנות ללשכה בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. בעת פנייה לעדכון ו/או עיון ו/או מחיקת מידע כאמור לעיל, הלשכה רשאית לדרוש ממך פרטים מסוימים לצורך זיהויך בטרם מענה לפנייה האמורה. 

פניה כאמור יש להעביר לידי הלשכה באמצעות דואר אלקטרוני בכתובת: [email protected]

שים לב: במידה ולא התקבלה בקשה מהמשתמש למחוק ו/או לשנות את המידע כאמור לעיל, הלשכה תחזיק במידע האמור כל עוד הדבר נחוץ באופן סביר עבור המטרה שבגינה נאסף המידע האישי, לרבות אך לא רק, על מנת לעמוד בהתחייבויותיה, לנהל את עסקיה, לאכוף את הסכמיה ולהגן על עצמה במקרה של מחלוקת משפטית והכל בהתאם לדרישות דיני הפרטיות החלים.

7.         קטינים

על מנת להשתמש באתר עליך להיות מעל גיל שלוש עשרה (13). אין לנו כוונה לאסוף מידע אישי מקטינים מתחת לגיל שלוש עשרה (13). במקרה שיובא לידיעתנו כי קטין מתחת לגיל שלוש עשרה (13) משתמש בשירותים, אנו נחסום משתמש זה, ונעשה כל מאמץ על מנת למחוק מיידית כל מידע אישי שנאסף לגביו. לפנות בעניין זה אנא שלחו הודעת דואר אלקטרוני לכתובת: [email protected]. לעניין זה, אנו שומרים על זכותנו לבקש הוכחת גיל בכל שלב, על מנת למנוע איסוף מידע אודות קטינים.

8.         אבטחה

אנו מייחסים חשיבות עליונה לאבטחת הנתונים האישיים שלך במערכותינו ומשקיעים מאמצים רבים ביישום ובשמירה על אבטחת האתר והמידע האישי של המשתמשים. לשם שמירת המידע, אנו מפעילים מערכות, יישומים ונהלים לאבטחת המידע כמקובל בתעשייה, המיועדים למזער את הסיכונים מפני גניבה, פגיעה, אובדן או גישה ו/או שימוש בלתי מורשה במידע.

עם זה, לא ניתן לערוב לאבטחת המידע באינטרנט או מחוץ לו ואין וודאות שיישומים אלה מבטיחים באופן מוחלט שמידע אישי לא ייחשף או ייגנב ממאגרי המידע. לכן, הלשכה אינה מתחייבת, ואינך יכול באופן סביר לצפות לכך, שהשירותים ומערכות המידע המשמשות בלשכה יהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. בעצם השימוש באתר ובשירותיו, אתה מודע ומסכים למגבלות אלו. הלשכה לא תישא בכל אחריות במקרים של גילוי ושימוש במידע הנ"ל הנובעים מחדירות בלתי מורשות של אחרים.

אם יש לך שאלות כלשהן בנוגע לאבטחת המידע שלך, אתה מוזמן לשלוח הודעה לכתובת הדואר האלקטרוני: [email protected].

9.         שירותי צדדים שלישיים 

אנו רשאים להשתמש בתוכנה או בשירות צד שלישי על מנת לאסוף, לאחסן ו/או לעבד את המידע שנאסף בזמן השימוש באתר. אנו עושים מאמצים על מנת להתקשר עם צדדים שלישיים המפרסמים מדיניות פרטיות החלה על איסוף, אחסון, עיבוד ושימוש במידע אישי ובמידע לא אישי. יחד עם זאת, ללשכה אין כל שליטה על צדדים שלישיים אלה.

10.      מיזוג ורכישה

הלשכה רשאית להמחות ולהסב זכויותיה והתחייבויותיה בקשר עם המידע, במקרה של מכירה ו/או מיזוג בו מועברת השליטה בלשכה ו/או בעיקר נכסיה ו/או באתר לצד שלישי כלשהו ובלבד שאותו צד שלישי יכנס בנעלי הלשכה לכל דבר ועניין הקשור בהוראות מדיניות זו.

11.      אמצעי תשלום 

האתר עשוי לכלול שירותים הניתנים בתשלום ("תשלומים"). ככל שייגבו תשלומים דרך האתרים, את התשלומים יהיה ניתן לבצע באמצעות שירותי סליקה אינטרנטיים של צדדים שלישיים ("ספקי שירותי סליקה"), המאפשרים למשתמשים השונים לשלוח או לקבל תשלומים באופן מאובטח, באמצעות שימוש בנתוני כרטיס אשראי או חשבון בנק. למידע נוסף אודות שירותים אלה, אנא קראו את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של ספק שירותי הסליקה הרלוונטי.

מובהר בזאת כי הלשכה אינה משויכת ואינה מקושרת לספקי שירותי הסליקה, כי הם קבלנים עצמאיים, וכי עובדי או שלוחי הלשכה או הספקים אינם אחראים למעשים או למחדלים של האחר. השימוש בשירותי הסליקה הנו באחריות המשתמש בלבד. המשתמש מחויב לעמוד בהוראות תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של ספק שירותי הסליקה הרלוונטי, לרבות בעניין מגבלות גיל המשתמש. 

12.      קישורים (לינקים) לאתרי צדדים שלישיים 

לינקים מסוימים הכלולים באתר מאפשרים למשתמשים לעזבו ולהיכנס לאתרים או שירותים שאינם קשורים ללשכה. הקישורים לאלה מוצעים לנוחותך בלבד. אתרים ושירותים אלה אינם בשליטת הלשכה, הלשכה אינה אחראית לזמינות שלהם, אינה מקנה להם חסות, אינה אחראית לכל תוכן (לרבות פרסומות, מוצרים ומידע אחר) המופיע בהם או הזמין דרכם (לרבות לינקים הכלולים בהם), ואינה אחראית למדיניות הפרטיות או לפרקטיקות אחרות המופיעות בהם או הנהוגות על ידי צדדים שלישיים אלה. כניסתך, שימושך והסתמכותך על אתרים, שירותים או התכנים האמורים וכל אינטראקציה בינך לבין צדדים שלישיים אלה הנם באחריותך והנך הנושא הבלעדי בהוצאות הקשורות בכך. הלשכה שומרת את הזכות לבטל או למחוק כל לינק ובכל עת. הנך מסכים ומאשר כי הלשכה לא תהא אחראית, במישרין או בעקיפין, לכל נזק או הפסד שנגרמו (או שנטען כי נגרמו), בקשר עם או כתוצאה מהשימוש בכל שירות, תוכן, מוצר או מידע אחר הזמין באמצעות אתרים או שירותים אלה. מרביתם של אלה מכילים מסמכים משפטיים, לרבות מדיניות פרטיות ותנאי שימוש, המסדירים את השימוש בהם. אנו ממליצים לך לקרוא בקפידה את אותם המסמכים לפני השימוש באתרים או שירותים אלה (בין היתר, על מנת לדעת אילו סוגי מידע נאספים לגביך).

13.      טכנולוגיות מעקב 

בעת השימוש באתר, אנו או צדדים שלישיים עשויים להשתמש בטכנולוגיה אשר מקובלת בתעשייה ומוכרת כ"עוגיות" (cookies) ו/או Flash ו/או טכנולוגיות מעקב אחרות ("טכנולוגיות מעקב"). טכנולוגיות מעקב אלה נשמרות על גבי מכשירך ומאפשרות לנו להפעיל מאפיינים מסוימים באופן אוטומטי (למשל, הפעלה אוטומטית של תהליך ההתחברות), וכן להקל ולפשט את חוויית השימוש. 

ניתן לנטרל את טכנולוגיות המעקב. למשל, מרבית דפדפני האינטרנט מאפשרים למשתמשים למחוק עוגיות ממכשיר המשתמש, לחסום קבלה של עוגיות או לקבל התראות לפני אחסונן של עוגיות. עם זאת, יש לשים לב כי אם המשתמש ימחק את טכנולוגיות המעקב או לא יאפשר את אחסונן ו/או אם ישנה את מאפייני ה-Flash, החוויה המקוונת של המשתמש תהיה מוגבלת. אנא עיין בהוראות אשר מצויות בדפדפן שלך או במסך ה"עזרה" על מנת ללמוד עוד על פונקציות אלה. 

על פי רוב, טכנולוגיות מעקב של צדדים שלישיים שומרות מידע לא אישי, כגון דפי האינטרנט בהם ביקרת, משך החיפוש שלך וכיו"ב. בכדי לבצע פעולות בנוגע לאפשרויות המעקב של צדדים שלישיים, תוכל לרוב למצוא הוראות במדיניות הפרטיות או בתנאי השימוש שלהם. 

14.      העברת נתונים בינלאומית

הלשכה רשאית להעביר מידע שנאסף אודותיך, לרבות מידע אישי, לגופים קשורים או לספקי שירות צד שלישי (כמפורט במסמך זה) ממדינתך או מסמכות השיפוט בה אתה נמצא, למדינות או לסמכויות שיפוט אחרות בעולם. לתשומת לבך, הלשכה רשאית להעביר מידע למדינה ולסמכות שיפוט שאינה מחילה חוקי הגנת מידע זהים למקום השיפוט בו אתה נמצא, ואתה מסכים להעברת מידע זה. 

15.      הודעות פרסומיות ודיוור ישיר

הנך מסכים לכך שנשתמש בפרטים שלך אשר נמסרו לנו מרצונך, כדי שניידע אותך אודות שירותי הלשכה, וכדי שאנחנו נפנה אליך בהודעות דיוור ישיר (בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981) ו/או מידע שיווקי ו/או פרסומי (לרבות מסרים פרסומיים לפי חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב–1982), וכן למשלוח הטבות או הצעות שלנו או של צדדים שלישיים, אשר יועברו אלייך בכל אמצעי תקשורת, לרבות באמצעות טלפון, פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי, הודעת דואר אלקטרוני ו/או באמצעות SMS לרבות באפליקציות וכיו"ב אמצעי תקשורת. באפשרותך לבטל את הסכמתך באמצעות משלוח הודעה לכתובת הדואר האלקטרוני: [email protected], ולחילופין למלא אחר ההוראות להסרה מרשימת הדיוור, אשר מופיעות בהודעות הנשלחות אליך. הינך מאשר כי הלשכה הודיעה לך כי הנך יכול לסרב לקבל הודעות ותכנים כאמור. מובהר, כי לעיתים משלוח ההודעות כאמור אינו נעשה על סמך פרטים שמסרת באתר, אולם תוכל באמצעות משלוח הודעה לכתובת הדואר האלקטרוני הנ"ל ו/או האמצעים המפורטים במדיניות פרטיות זו לבקש מהלשכה להוציאך מרשימת הדיוור.

16.      פרסומות של צדדים שלישיים

הלשכה עשויה להתיר לחברות אחדות לנהל את מערך הפרסומות באתר. המודעות שבהן אתה צופה בעת הביקור באתר, מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את פרסומותיהן, חברות אלה עשויות להציב Cookies במחשבך. ה-Cookies מאפשרים להן לאסוף מידע על האתרים שבהם צפית, בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקלקת. באופן זה הן מבקשות לנסות ולהתאים את הפרסומות שיוצגו בפניך לנושאים שיעניינו אותך. השימוש שחברות אלה עושות ב-Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות זו של האתר. לחברות הללו אין גישה ל-Cookies של הלשכה וללשכה אין גישה ל-Cookies שלהן. אם אתה רוצה לבדוק את מדיניות הפרטיות של החברות, המנהלות את מערך הפרסום באתר ולמנוע מהן לשלוח Cookies אל המחשב שלך ולקרוא אותן ממנו, תוכל לעשות כן באמצעות אתרי האינטרנט שלהן.

17.      שינויים במדיניות הפרטיות

הוראות מדיניות פרטיות זו מהוות חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש שלנו. הלשכה שומרת על הזכות לשנות מדיניות פרטיות זו בכל זמן, ומבקשת מכלל המשתמשים לשוב ולבקר בדף זה לעיתים קרובות ככל הניתן. אנו נודיע למשתמשים על כל שינוי מהותי בתנאי מדיניות פרטיות זו בדף הבית של האתר ו/או נשלח למשתמש הודעת דואר אלקטרוני בנוגע לשינויים לכתובת הדוא"ל שנמסרה לנו במסגרת השימוש באתר. שינויים מהותיים ייכנסו לתוקף שבעה (7) ימים לאחר שהודעה נמסרה באתר או נשלחה בדואר אלקטרוני, לפי המוקדם. כל שאר השינויים במדיניות הפרטיות ייכנסו לתוקף בתאריך העדכון האחרון של מדיניות פרטיות זו, והמשך השימוש באתר לאחר תאריך השינוי במדיניות מעיד על הסכמתך למדיניות המתוקנת. אם אינך מסכים עם הנוסח המעודכן של המדיניות, עליך לחדול מלעשות שימוש נוסף באתר. במידה שמדיניות הפרטיות תתוקן בכדי להיענות לכל דרישה חוקית, התיקונים עשויים להיכנס לתוקף באופן מיידי או כפי שנדרש על פי הדין, וללא כל הודעה מוקדמת. 

18.      יצירת קשר

בכל שאלה בנוגע לתנאי השימוש, לשירותים באתר או למדיניות פרטיות זו, ניתן ליצור קשר בכתובת הדואר האלקטרוני: [email protected]. אנו נעשה את מירב המאמצים לחזור אליך תוך זמן סביר.