דרוש/ה מבקר פנימי לחברת נתיבי הגז הטבעי לישראל

 

לחברת נתיבי הגז הטבעי לישראל, המפתחת, מקימה ומפעילה את

המערכת הארצית להולכת גז טבעי, תשתית האנרגיה המרכזית של מדינת ישראל,

דרוש:

מבקר פנימי

*מודעה זו מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ומיועדת לבני שני המינים.

הגדרת תפקיד:

כלל תפקידי המבקר הפנימי הקבועים בדין ובהוראות רשות החברות הממשלתיות, לרבות: מיפוי פעילויות החברה ועריכת סקר סיכונים לצורך הכנת תכנית עבודת הביקורת הפנימית הכנת תכניות עבודה שנתיות ורב-שנתיות לעבודת הביקורת הפנימית עריכת דוחות ביקורת בהתאם לתכנית העבודה המאושרת ודיווחם לוועדת הביקורת של החברה עריכת נוהל עבודה לביקורת הפנימית אשר יאושר על ידי ועדת הביקורת והדירקטוריון בחינת תלונות עובדי חברה ומעקב אחר תיקון הליקויים העולים מתלונות כאמור מעקב אחר תיקון הליקויים שהועלו בדוחות ביקורת של המבקר הפנימי, מבקר חיצוני או של גורמי פיקוח אחרים הרלוונטים לחברה.

תנאי סף:

  • יחיד תושב ישראל;
  • לא הורשע בעבירה שיש עמה קלון;
  • בעל תואר אקדמי מאת מוסד להשכלה גבוהה בישראל או מוסד להשכלה גבוהה בחוץ לארץ שהכיר בו לעניין זה מוסד להשכלה גבוהה בישראל, או שהוא עורך דין או רואה חשבון;
  • בעל ניסיון מקצועי של 7 שנים לפחות בביצוע עבודת ביקורת פנימית;
  • בעל ניסיון בתפקיד ניהולי (או פיקודי במסגרת מערכת ביטחונית), של 3 שנים לפחות. לעניין זה תפקיד ניהולי כלל ניהול צוות של 5 עובדים/פקודים לפחות;
  • שליטה בשפות העברית והאנגלית ברמה גבוהה.

אופן הבחירה:

ועדת הביקורת של הדירקטוריון מינתה ועדה לאיתור המועמד המתאים ביותר לתפקיד בראשות יו"ר ועדת הביקורת • עיקרי הקריטריונים לבחירה מפורטים ב"טופס הגשת מועמדות לתפקיד מבקר פנימי"  המפורסם באתר החברה המצוין מטה ועדת האיתור שומרת על זכותה לשנות בכל עת את תנאי ו/או תהליך האיתור • ועדת האיתור תזמן רק חלק מהמועמדים לריאיון ו/או מבדקים ורשאית לפנות ביוזמתה, בין בעצמה ובין באמצעות חברת השמה, למועמדים פוטנציאלים להשתתף בהליך אף לאחר חלוף המועד להגשת המועמדויות • ההעסקה היא בחוזה אישי בנוסח שאושר ע"י רשות החברות הממשלתיות • הליך המינוי יתבצע בהתאם לחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975, ועפ"י כל דין.

מועד אחרון להגשת מועמדות: 6.10.2019 בשעה 10:00.

על מנת להגיש מועמדות יש למלא "טופס הגשת מועמדות לתפקיד מבקר פנימי" המפורסם באתר החברה בכתובת www.ingl.co.il תחת "דרושים" ולהגישו בצירוף קו"ח ותעודות כנדרש לכתובת דוא"ל:      law-tender@ingl.co.il.   

הגשת מועמדות מהווה הסכמת המועמד/ת לעריכת בדיקות ומבדקים, ככל שיידרש.

 

השארת תגובה