דרוש/ה מבקר/ת לעיריית ת"א-יפו

תיאור התפקיד
1 .עריכת ביקורות בנושאים שיקבעו ע"י מבקר העירייה ביחידות העירייה, תאגידים הכפופים לסמכות הביקורת של מבקר העירייה, מועצה דתית וכל גוף עירוני מבוקר כהגדרתו בפקודת העיריות.

2 .ביצוע ביקורות לרבות פגישות וקשר שוטף עם הגופים המבוקרים לצורך איסוף וריכוז נתונים, מידעים, נהלים, סדרי בוחן, דו"חות, פרוטוקולים וכיוב' וגיבוש ממצאים והמלצות לשם הבטחת קיום הוראות החוק, פקודות ונהלי העירייה, טוהר המידות, מינהל תקין, ועקרונות היעילות והחיסכון.

3 .עריכת ביקורת, בדיקות, תכניות ביקורת, סקרי סיכונים, בדיקות מבססות, ציות, איסוף ארגון עיבוד נתונים ותחקורם לרבות באמצעות כלי ביקורת ממוחשבים, ריכוז
וניתוח הממצאים, הצעות לתיקון הליקויים וגיבוש המלצות אופרטיביות לשיפור ויעול הליכי עבודה.

4 .ביצוע הבדיקות הנדרשות באם פעולות העירייה, לרבות פעולות לפי חוק התכנון והבניה התשכ"ה-1965 ,נעשו כדין בידי המוסמך לעשותם, תוך שמירת טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון.

5 .בדיקת פעולות עובדי העירייה בהתאם לאמור בפקודת העיריות.

6 .ייצוג מבקר העירייה בדיונים ובוועדות בהתאם להנחיות מבקר העירייה.

7 .עריכת ביקורת על הנהלת החשבונות של העירייה, כולל ביצוע בקרה אחר
דרכי החזקת כספי העירייה ושמירת רכושה והחזקתו ווידוא כי הם עולים בקנה אחד עם הוראות החוק והתקנות, פקודת העיריות, כללי המנהל התקין ונהלי העירייה.

8 .ביצוע מטלות עפ"י הנחיית מבקר העירייה.

דרישות המשרה
1 .תואר אקדמי מאת מוסד להשכלה גבוהה בישראל או מוסד להשכלה גבוהה בחוץ-לארץ שהכיר בו, לענין זה, מוסד להשכלה גבוהה בישראל, או שהוא עורך דין או רואה חשבון.תואר אקדמי במשפטים / חשבונאות / כלכלה / מדעי המחשב / הנדסת מערכותמידע – יתרון

2 .תעודת הסמכה למבקר מערכות מידע מוסמך (CISA) מטעם האיגוד לביקורת ואבטחת מידע (ISACA)- יתרון

3 .ניסיון מקצועי של 3 שנים לפחות בתחום הביקורת.

4 .ניסיון וידע של 1 שנים לפחות בניתוח נתונים באמצעות כלי ביקורת ממוחשבים ועבודה מול מאגרי מידע. יתרון לניסיון עם מערכות מנהל גדולות וביקורת ברשויות מקומיות.

5 .אמינות, מהימנות, כושר ארגון, עצמאות ויוזמה ברמה גבוהה.

6 .ידע וניסיון במערכות ממוחשבות והפעלת יישומי

OFFICE .7 .תודעת שירות גבוהה.

8 . יחסי אנוש טובים.

9 .ידיעת השפות עברית ואנגלית ברמה טובה מאוד.

10 .כושר ביטוי טוב בכתב ובעל פה. הערות (מתוך פקודת העיריות) : *לא ימונה ולא יכהן אדם כמבקר עירייה אלא אם כן נתקיימו בו אלה:
1 .הוא יחיד;

2 .הוא תושב ישראל;

3 .הוא לא הורשע בעבירה שיש עמה קלון; בהתאם להוראות סעיף 167(ג)(1) עד (4). סעיף 167(ג) (1) עד (4) לפקודות העיריות הקובע את תנאי הכשירות. בהתאם לסעיף 170(ה2 )בפקודות העיריות – על אף הוראות סעיף קטן (ה1) רשאי ראש העיריה, בהסכמת מבקר העיריה, לאשר מינויו של אדם
אשר לא נתמלא בו התנאי האמור בסעיף 167(ג) (4) אם רכש ניסיון במשך שבע שנים בעבודת ביקורת בגוף ציבורי כמשמעו בחוק
הביקורת הפנימית, תשנ"ב-1992.
הערות :
* הזוכה במכרז יחויב למלא את השאלון לבחינת ניגוד עניינים טרום כניסתו כתנאי לכניסתו לתפקיד. תחילת הכהונה בתפקיד תחל רק לאחר אישור הוועדה ועל פי קביעתה. * איוש המשרות עם תקצובן. * בהתאם להוראות שיוון זכויות לאנשים עם
מוגבלות, תינתן העדפה למועמדים עם מוגבלות משמעותית אם המועמד כשיר לבצוע התפקיד וכישוריו דומים לכישורי יתר המועמדים
1 .קיימת אפשרות, שהמועמדים יישלחו למבחן התאמה.
2 .יש להגיש הצעה, בדואר האלקטרוני בלבד, הכוללת את המסמכים הבאים: שאלון פרטי מועמד למשרה פנויה, תמונת פספורט,קו"ח ותעודות השכלה/הכשרה נדרשות, ולשלוח באמצעות הדואר האלקטרוני לכתובת: -tel.mail@Hrmicrazim
il.gov.aviv במידה ולא התקבל אישור עד יומיים מיום השליחה, יש לוודא כי המסמכים התקבלו בטלפונים:03-7241125/6/7/8.
טפסים ניתן להוריד בקישור הבא: טופס פרטי מועמד. בקשות שתגענה ללא תעודות כאמור ולאחר המועד האחרון,לא תובאנה בחשבון.
המודעה פונה לנשים וגברים כאחד.

תאריך אחרון להגשת הצעות הוא: 28/03/2019
תאריך פרסום: 01/03/2019

לפרטים על המכרז לחץ כאן

השארת תגובה