מענה לשאלתך המקצועית בעניין מבקר פנימי כבודק שכר

שלום רב,

האם משרד רואי חשבון המשמש כמבקר פנימי בחברה יכול לתת שירותי "בודק שכר" לחברה בה הוא משמש כמבקר הפנימי?

המענה יתייחס הן למקרים בהם השירות ניתן לחברה המשמשת כמעסיק הישיר של עובדי הקבלן  או חברה אשר המוגדרת כמזמינת השירות – קרי השירותים נעשים בחצרה בתמורה לתשלום מצד הקבלן המעסיק הישיר. כמו כן, המענה אף יתייחס למקרים בהם מדובר במבקר פנימי שכיר.

רקע

  1. בחוק להגברת האכיפה של דיני עבודה התשע"ב 2011 מצוין, כי הגנה למזמין השירות מאחריות (אזרחית ופלילית) היא הסתמכות בתום לב על בדיקות תקופתיות, שנערכו בידי בודק שכר מוסמך, תיקון ההפרות עם גילוין ועוד.
  2. החוק תקף לגבי קבלני הסעדה שמירה, אבטחה וניקיון.
  3. דוגמאות להפרות: העסקה בשעות נוספות או במנוחה שבועית ללא היתר, העסקת נערים מעבר להיקף המותר בחוק עבודת נוער, אי תשלום שכר מינימום, פיטורי עובדת בלא היתר כמצוין בחוק עבודת נשים, קבלה/מימוש בטוחות מעובדים, אי מתן חופשה שנתית בהתאם לחוק חופשה שנתית, אי תשלום דמי חופשה, אי תשלום גמול שעות נוספות ועוד..
  4. בתקנה להגברת האכיפה של דיני עבודה (בודק שכר מוסמך) משנת 2017 מוזכרות דרישות אקדמיות ואחרות, שבודק השכר אמור  לעמוד בהם. אין התייחסות אם הוא יכול או לא יכול להיות עובד של מזמין השירות או של המעסיק הישיר. כך, שעל פניו, לא נראה שיש מניעה משפטית בחוק ובתקנה האמורה. יצוין כי חוות דעת זו אינה מהווה חוות דעת משפטית.
  5. הנדבך השני הוא – האם הדבר ראוי מבחינת התקנים המקצועיים  וחוק הביקורת הפנימית, ובמיוחד סעיף 8 לחוק זה, בדבר ייחוד פעולות המבקר הפנימי ואיסור למלא תפקידים נוספים.

הנושא הובא לפתחן של הוועדה למענה לשאלות מקצועיות של חברים ושל הוועדה המקצועית.

בשתי הוועדות לא הייתה תמימות דעים בנושא. לאור זאת, הוחלט, כי חוות דעת זו תכלול קווים מנחים לקבלת ההחלטה, מבלי לקבוע דעה נחרצת וחד משמעית בנושא.

להלן עיקרי הטיעונים, שהועלו בעד ונגד ביצוע בדיקת בודק שכר ע"י המבקר הפנימי:

בעד נגד
אין ניגוד עניינים. עשוי להיות ניגוד עניינים במקרים בהם הביקורת הפנימית תבחן בעתיד נושא זה בהיבט רחב יותר, לרבות את איכות וכיסוי דוח בודק השכר, אופן הטיפול בהמלצותיו וכו'.
לגבי  מתן השירות למעסיק הישיר – במהותה, בדיקה זו דומה לביקורת שכר אותה מבצע המבקר הפנימי מעת לעת בארגון ממילא.

 

לגבי מתן השירות למזמין השירות – המבקר הפנימי לא יכול לספק את השירות, מן הטעם שמדובר בביצוע ביקורת/בדיקה על חברה אחרת המשמשת כמעסיק הישיר של עובדי הקבלן.
החוק להגברת האכיפה אינו אוסר זאת. ככל שהבודק עומד בדרישות החוק וההסמכה, אין מניעה.

 

אם מדובר בשירות נוסף בתשלום למזמין השירות, הדבר פוגם באי תלותו של המבקר הפנימי מאחר שמדובר בשירות שאיננו "ביקורת פנימית" אזי סותר את סעיף 8(א) ייחוד פעולות בחוק הביקורת הפנימית.
ניתן ורצוי לבצע, ובלבד שאינו מהווה חלק מתוכנית העבודה של הביקורת הפנימית, אלא ניתן כשירות נוסף. ביצוע ביקורת כזו עשוי להסיט את המשאבים המוגבלים של הביקורת הפנימית מנושאים מהותיים יותר.
פרקטיקה מקובלת. ככל שמדובר בעבודה רוטינית המבוצעת מדי שנה, הביקורת הפנימית הופכת הלכה למעשה לחלק ממערך הבקרה והציות ונוצר טשטוש בין הקווים.

יחד עם זאת, יצוין כי רגולטורים שונים מטילים על המבקר הפנימי חובת ביקורת שנתית בנושאים מסוימים (לדוגמה, רשות החברות הממשלתיות מטילה על המבקרים הפנימיים בחברות הממשלתיות לבדוק מידי שנה "גמול דירקטורים" ו"התקשרויות עם יועצים משפטיים").

ערך מוסף אותו נותנים משרדים שנותנים שירותי ביקורת פנימית ולהם מחלקה המתמחה בנושא או מבקרים פנימיים בעלי מומחיות וידע בנושא זה.
עשוי לתמוך בביקורת התקשרויות עם קבלנים  של מזמין השירות.

 

 

 

 

לאור האמור לעיל, אנו סבורים, כי קבלת החלטה – האם לתת שירות מסוג זה, צריכה להתייחס לטיעונים האמורים לעיל בהתייחס לאופי הארגון לו ניתן השירות, תוך שימת דגש מיוחדת על ההיבטים הבאים:

  1. וידוא, כי שירות זה, אם ניתן ובמיוחד אם ניתן באופן תדיר, אינו בא במסגרת תוכנית העבודה הרגילה של הביקורת הפנימית, אלא כשירות נוסף; כך שלא יפגע כיסוי הביקורת על סיכונים מרכזיים של ארגון.
  2. רצוי להימנע ממתן שירות כזה באופן תדיר מדי שנה, על מנת שלא להפוך את הביקורת הלכה למעשה לחלק ממערך הבקרה והציות וחלק מהקו השני.
  3. יש לשקף את המורכבות לדירקטוריון ולוועדת הביקורת ולקבל את אישורם.