שילוב התייחסות המבוקר בדוח הביקורת

במענה לפנייתך אלינו מיום 20 באוקטובר 2022 בו הפנית את השאלה הבאה:

 1. האם יש התייחסות של הלשכה (מאמר / חוו"ד) באשר לאופן הכנסת תגובת המבוקר לדוח הביקורת?
 2. האם המלצת הלשכה היא להכניס את התגובה במלואה?
 3. האם ניתן להכניס רק קטעים מהתגובה שהמבקר בוחר? האם מקובל לערוך תגובת מבוקר?
 4. האם מותר והאם זה אתישהמבקר ישמיט מהתגובה חלקים שהם מהותיים עבור המבוקר ופחות נוחים לביקורת (בפרט במקרים בהם המבוקר אינו מסכים עם הכתוב בביקורת)?

——————————————————————————————————–

בהתייעצות שקיימה הוועדה למענה לשאלות מקצועיות של חברים, אליה אף הצטרף נשיא הלשכה ויו"ר הוועדה המקצועית, עלו התובנות הבאות בהקשר לשאלתך:

 1. למיטב ידיעתנו, כיום אין תקן מקצועי של לשכת המבקרים הפנימיים העולמית בנושא במישרין. תקן מקצועי 2420 המחייב את המבקר הפנימי כי דיווחיו יהיו, בין היתר, מדויקים, אובייקטיבים ותמציתיים, מתייחס לנושא בעקיפין. היבט זה אף לא הוסדר לגבי דוחות מבקר המדינה. [יושם אל לב, כי התקנים המקצועיים הבינלאומיים נמצאים בימים אלה בתהליך עדכון].
 2. לטעמנו, מכוח הצדק הטבעי, עומדת למבוקר זכות הטיעון וככלל, רצוי שתגובתו תובא בגוף הדוח ככתבה וכלשונה, בכפוף לסייגים הבאים:
  • אם תגובת המבוקר הופכת להיות בגדר כתב הגנה 'מעין משפטי' מבחינת האורך והפולמוס שלה, מומלץ להביא את תמציתה בגוף הדוח, ובלבד שישתמע ממנה המסר העיקרי של המבוקר, ולהביאה במלואה בנספח לדוח, תוך הפנייה לנספח זה. למותר לציין, כי דוח ביקורת אינו אמור להיות מסמך משפטי, אלא דוח ביקורת פנימית עם ערך מוסף לטובת הארגון. במסגרת שיקוליו, יביא המבקר בחשבון את: אורך תגובת המבוקר, התבטאויות לא נאותות (לרבות השמצת הביקורת), שגיאות בעברית וכד'.
  • אגב, ברוח בג"ץ 4914/94 יעקב טרנר נגד מבקרת המדינה, ככל שמדובר בנושאים רגישים הנוגעים לשמו הטוב של המבוקר או לחשש למעורבותו בפעילות אסורה/פגיעה בטוהר המידות, ראוי עד כמה שניתן שלא לשנות את תגובת המבוקר ולהביאה כלשונה וכאורכה בגוף הדוח, אף אם היא פוגמת בנראות או 'בזרימה' של דוח הביקורת.
  • היבט נוסף שיש לתת עליו את הדעת הוא המסד העובדתי – התייחסות המבוקר לא אמורה לכלול סתירה עובדתית, וככל שקיימת סתירה כזו – יש לפותרה עוד בטרם פרסום הדוח בתקשורת מול המבוקר, בסקירת התימוכין שצירף להתייחסותו וכו'. במקרים, בהם הדבר אינו מסתייע, ניתן להביא את תגובת הביקורת להתייחסות המבוקר.
  • מחלוקת בין המבוקר לביקורת לגבי הפרשנות או השלכות של הממצאים ("מסקנות הביקורת") היא בהחלט לגיטימית ויש להביאה לידי ביטוי.