ריאיון עם דורון כהן, נשיא IIA ישראל – איגוד מבקרים פנימיים בישראל

אסטרטגיה וכיווני פעולה

בתום שנה לכהונתך, האם תוכל לסקור את היעדים המרכזיים שהשקעת בהם עד כה ולסמן את יעדיך להמשך הדרך?

בשנה החולפת התמקדתי בלהחזיר את הביקורת הפנימית לחזית הבמה הציבורית והמקצועית. מטרתי הייתה הגברת היכרות הציבור עם ארגון IIA והשבת ההכרה הבינלאומית לאיגוד הישראלי, ואכן התקבלנו חזרה כחברים בארגון ה-IIA העולמי ובשלוחה האירופית. חשוב לא פחות: שיפור הקשר של האיגוד עם מבקרים פנימיים במגזרי המשק השונים: משרדי ממשלה, בנקים, רשויות מקומיות, גופים פיננסיים אחרים, חברות ממשלתיות, תאגידים סטטוטוריים ואחרים. ראיתי לנכון לחזק גם את הקשר למוסדות השלטון – לרגולטורים בישראל, וכן לפעול לשיווק תקשורתי של הביקורת הפנימית ושל איגוד המבקרים. משימה חשובה הייתה ועדיין – חיזוק מעמד המבקר הפנימי בשירות הציבורי ובחברות הציבוריות.

באשר ליעדים לעתיד: אנו פועלים לחיזוק הביקורת הפנימית כמקצוע אקדמי. פעלנו ליצירת מסלול של לימודי מינהל עסקים במסלול ביקורת פנימית בקריה האקדמית אונו, ואנו פועלים ליצירת קשר עם גופים אקדמיים נוספים. השאיפה והדגש שלנו הם לקשור את מקצוע הביקורת הפנימית עם מסלולי מינהל עסקים, כלכלה ומינהל ציבורי; אלה המסלולים הראויים.

מישור חשוב אחר: פעולות לשיפור השקיפות וטוהר המידות בחברה הישראלית, והעמדת הביקורת הפנימית והמבקר הפנימי במרכז ההוויה הזו. על העומד בראש הארגון להעביר מסר לארגון כולו של חובת שקיפות ודוגמה אישית. תרבות ארגונית טובה ודוגמה אישית מתחילות בצמרת. על המבקרים הפנימיים לבדוק זאת.

היקף תעסוקה: אנו ערים לבעיית היקפי השעות המועטות שארגונים מסוימים מקצים למשימות ביקורת פנימית. כאן המקום להדגיש: הבעיה היא מערכתית והיא בראש ובראשונה במגרשו של הרגולטור שחייב לטפל בכך, תוך הפעלת מנופים וכלים רגולטוריים להסדרה. גם אם הרגולטור טרם מיצה את כליו בנידון, על ועדות הביקורת לעשות זאת, מכיוון שהן אמונות על הבטחת הכלים למבקר הפנימי למיצוי תפקידו. ולבסוף, גם האיגוד אינו פטור מעשייה בנידון. תפקידו הוא לסייע לרגולטור ואף להמריץ אותו לקבוע קווים מנחים להיקף השעות הראוי.

 פעילות האיגוד במגזרי הביקורת הפנימית

תוכל לתאר את פעולותיך ואת פעולות האיגוד לקידום הביקורת הפנימית במגזרים פרטניים כגון משרדי הממשלה, השלטון המקומי, תאגידים ציבוריים-סטטוטוריים וצה"ל?

כולנו ערים לבעייתיות של הביקורת הפנימית במשרדי הממשלה. קיימת חולשה מהותית של הביקורת הפנימית ברבים ממשרדי הממשלה מכיוון שאין למבקר גוף תומך, דמוי ועדת ביקורת בחברות ובתאגידים, ולכן הוא נמצא במצב בלתי סביר של תלות בהנהלת המשרד הממשלתי ויש לו בעיות של תקציב, דרגה ושכר ראוי. הוקמה ועדה בראשות רוני פרידמן שריכזה המלצות מקיפות וראויות וכעת הגיע הזמן ליישום ולחקיקה. יש כבר הסכמה והבנה על דרכי הפעולה, ועתה על הרגולטורים – משרד המשפטים ונציבות שירות המדינה, לפעול נמרצות לקידום תיקוני חקיקה ראשית, תקנות והנחיות. הדבר הוא בר ביצוע והמבחן הוא בביצוע.

באשר לביקורת ברשויות המקומיות – תמונת המצב מורכבת יותר, מעמד המבקר והמשאבים העומדים לרשותו מושפעים מאופי הרשות והעומדים בראשה. הנהלת משרד הפנים ערה לכך ופועלת גם במישור ההשבחה וההדרכה המקצועית של המבקרים הפנימיים בשלטון המקומי. הנהלת משרד הפנים אף ביקשה מהאיגוד נייר עמדה באשר לביקורת הפנימית בשלטון המקומי. לשם כך אנו פועלים יחד עם איגוד מבקרי הרשויות המקומיות ואני צופה להתקדמות בנידון.

באשר לקידום מעמד המבקר הפנימי בתאגידים הציבוריים – יש תזכיר חוק התאגידים הציבוריים, אך עדיין לפנינו דרך חתחתים ומכשולים רבים.

באשר לביקורת בצה"ל – לאחר שנות המתנה רבות בציפייה להסדרה, מוסד מבקר צה"ל יצא לדרך ואני ער לעשייה הרבה והמקצועית אצל מבקר צה"ל. ברכותיי לעוסקים במלאכת קודש זאת, ואנו כאיגוד מברכים על העשייה.

במבט כללי – איגוד המבקרים עוקב אחר העשייה והקשיים במגזרי ביקורת פנימית אלה ואחרים. האיגוד פועל בכמה ערוצים, ובמיוחד ביצירת קשר עם הרגולטורים ועם מבקר המדינה, כדי להשפיע, לייצר דעה ולקדם פתרונות. כאן המקום גם לציין כי הקשר של האיגוד עם הארגון העולמי IIA מסייע לנו לקידום מטרות אלה.

סוגיות של הדרכה והשבחת מקצוע הביקורת הפנימית

לפי דעתך, כיצד יש לשפר את הידע המקצועי של המבקרים הפנימיים?

מקצוע הביקורת נמצא בהתחדשות קונספטואלית וטכנולוגית מהירה. על המבקרים להשתלם ולהתעדכן כל הזמן, ותפקידו של האיגוד לסייע להם בכך. גם הרגולטור צריך לתת דעתו לחשיבות המקצועיות והעדכון, שלא לדבר על הדירקטורים וועדות הביקורת שידרבנו את המבקרים הפנימיים להשתלם. האיגוד מסייע למבקרים בשיפור בסיס הידע שלהם באמצעות ייזום לימודים אקדמיים, הסמכות בינלאומיות, ימי עיון והשתלמויות רבות. לבסוף, על כל מבקר פנימי לעקוב אחר ההתפתחויות במקצוע בארץ ובחו"ל, אם דרך ספרות מקצועית וביטאון ה-IIA ואם דרך כתב העת החדש שמוציא כעת האיגוד, ועליו אני מברך. אני משוכנע שכתב עת זה, על המאמרים המעמיקים והמגוונים שבו, ישיא תרומה נכבדת לקידום הביקורת הפנימית בישראל.