הוראת ניהול בנקאי תקין מספר 307 בנושא פונקציית הביקורת הפנימית בתאגידים בנקאיים

ועדת באזל לפיקוח על הבנקים (Basel Committee on Banking Supervision)    הינה ועדה בינלאומית, שמתווה עקרונות וסטנדרטים לפיקוח על בנקים. באוגוסט 2001, פרסמה ועדת באזל מסמך עקרונות לביקורת פנימית בתאגידים בנקאיים.

בהתבסס על מסמך זה, קבע בנק ישראל את הוראת ניהול בנקאי תקין מספר 307 בנושא "פונקצית ביקורת פנימית". הוראה זו מחייבת את כל התאגידים הבנקאיים בארץ.

ההוראה כוללת עקרונות מרכזיים שעל פונקצית הביקורת הפנימית לקיים, על מנת לוודא שהיא ממלאת את תפקידה באופן נאות.

ההוראה מתייחסת למכלול ההיבטים שנדרשים מהביקורת הפנימית, ובכך מעגנת רגולטורית את מקומה של הביקורת הפנימית כחלק מהותי בממשל התאגידי בתאגיד בנקאי.

עיגון העקרונות ברגולציה, וקביעת סטנדרטים מינימליים למאפיינים ולתפקידים, מסייע לפונקצית הביקורת לבסס את מעמדה ואת סמכותה בתאגיד הבנקאי, ובו בעת מחייבת את הביקורת הפנימית לפעול בהתאם לסטנדרטים הגבוהים הנדרשים בהוראה.

דרישות ההוראה מפרטות, בין היתר, את מאפייני הפונקציה, תפקידים, היקף פעילות, שיטות עבודה, דיווחים, העסקת מיקור חוץ כדלקמן:

  • מאפיינים: המשכיות (פונקציה קבועה ומותאמת בגודלה), אי תלות, אובייקטיביות וחוסר פניות, כשירות מקצועית.
  • תפקידים: ההוראה מפרטת רשימת משימות שעל הביקורת הפנימית לבצע, ובנוסף מפרטת את תפקיד הביקורת בתהליך הערכת הלימות ההון ובנושא ייעוץ ביחס לבקרות פנימיות.
  • היקף פעילות: הכולל כל פעילות וכל ישות בתאגיד הבנקאי, ובכלל זה פעילות סניפים וחברות בנות ופעילויות שבמיקור חוץ.
  • שיטות עבודה: פירוט שיטות העבודה בהן צריכה הפונקציה להשתמש על מנת לבדוק ולהעריך את הפעילויות, קביעת תוכנית העבודה ומיקוד הסיכון, הכנת מפרט ביקורת, דרישות התיעוד, אופן עריכת דוח ביקורת והפצתו, דיווח ממצאים ומעקב אחר תיקון הליקויים. ההוראה דורשת הסדרת עבודת הפונקציה בנוהל כתוב, ומפרטת את הנושאים שיש לכלול בנוהל.
  • דיווחים: לדירקטוריון באמצעות ועדת הביקורת, וכן למנכ"ל, בתדירות חצי שנתית.
  • העסקת מיקור חוץ: פירוט הדרישות והדיווחים לפיקוח בעת העסקת מיקור חוץ.

בנוסף לכך, ההוראה דורשת עיגון תפקיד הפונקציה בכתב מינוי.

כמו כן, ההוראה מפרטת את המעמד הנדרש של המבקר הפנימי בתאגיד הבנקאי, תפקידיו של המבקר הפנימי, ייחוד פעילויותיו, ותנאי המינוי.