ציפיות פיקוחיות לניהול אשראי צרכני במערכת הבנקאית- כנס 04.01.18- IIA ישראל