חוות דעת – מבקר פנימי כממונה אתיקה בארגון

 הנדון: מענה לפנייתך – מבקר פנימי כממונה אתיקה בארגון

במענה לפנייתך אלינו מיום 31 ביולי  2019 בו הפנית את השאלה הבאה:

האם המבקר הפנימי הראשי יכול לשמש גם כממונה על האתיקה בארגון? (מדובר בתפקיד חדש בארגון. גורם אליו יועברו דילמות אתיות או בעיות הקשורות לאתיקה והוא ידווח לדירקטוריון במידת הצורך)

ראשית אציין, כי המידע המצוין בשאלה לגבי מהות התפקיד הוא מוגבל, ציינת כי את/ה משמש/ת כמבקר/מבקרת פנימית בגוף פיננסי; לאור זאת, המענה הר"מ יתייחס להיבט העקרוני.

בסעיף 8 בחוק הביקורת הפנימית בדבר ייחוד פעולות מצוין, כי " מבקר פנימי לא ימלא, בגוף שבו הוא משמש מבקר, תפקיד נוסף על הביקורת הפנימית, זולת תפקיד הממונה על תלונות הציבור או הממונה על תלונות העובדים, ואף זאת – אם מילוי תפקיד נוסף כאמור לא יהיה בו כדי לפגוע במילוי תפקידו העיקרי."

הוראות ברוח זאת קיימת בהוראה ניהול בנקאי תקין מספר 307 [1]

בגופים מוסדיים, המבקר הפנימי יכול לשמש כממונה על תלונות עובדים בלבד[2]

בתקנים המקצועיים הבינלאומיים של ה IIA, תקן 1112 – תפקידי המבקר הפנימי הראשי מעבר לביקורת פנימית מצוין, כי "כאשר למבקר הפנימי הראשי יש תפקידים או מצופה ממנו לבצע תפקידים ו/או אחריות מחוץ לביקורת פנימית, חייבים לנקוט אמצעי זהירות כדי להגביל פגיעות באי התלות או באובייקטיביות".

לדעת חברי הוועדה למענה לשאלות מקצועיות של חברים, על המבקר הפנימי להימנע מלשמש כממונה על האתיקה בארגון, לאור זאת שמדובר בתפקיד מעין ביצועי הכרוך בקבלת החלטות, התוויית נהלים ודרכי עבודה אשר הינם תפקיד ההנהלה. מילוי תפקיד זה עשוי לגרום לניגוד עניינים, פגיעה באי תלותו והקצאת משאבים שיפגעו במילוי תפקידו העיקרי של המבקר הפנימי.

יחד עם זאת, על המבקר הפנימי לתרום לקידום האתיקה בארגון בהתאם לתקן מקצועי בינלאומי 2110 של ה- IIA -ממשל תאגידי בו מצוין, כי  "הביקורת הפנימית חייבת להעריך את תהליכי הממשל התאגידי של הארגון, וליתן המלצות מתאימות לשיפורם, בין היתר לצורך קידום אתיקה וערכים נאותים בארגון.

פעולות אותן יכול לבצע המבקר במסגרת זו כוללות, בין היתר, וידוא שיש גוף שאליו מובאות השאלות בסוגיות אתיות ושגוף זה דן בהן ומקבל החלטות. עליו לוודא שיש דרכי פעולה לטיפול במקרים של התנהגות עובד שמהווה הפרה של כללי האתיקה. כמו כן, המבקר הוא גורם רצוי וחשוב להתייעצות בהיבטים אתיים.

חוות דעת זו אינה מהווה חוות דעת משפטית.

בברכה,

רו"ח אורן שחר CIA

דירקטור ויו"ר הוועדה למענה לשאלות מקצועיות של חברים

IIA ישראל-איגוד מבקרים פנימיים בישראל

העתק:

רו"ח דורון רונן, CIA – משנה לנשיא ויו"ר הוועדה המקצועיתIIA  ישראל איגוד מבקרים פנימיים בישראל

[1] הוראה 307 – ניהול בנקאי תקין בבנקים פונקציית ביקורת הפנימית סעיף 12

[2] פרק 8 בקודקס הרגולציה – חוזר הממונה מס 2007-9-14 בנושא מערך הביקורת הפנימית בגוף מוסדי