סוקר הבטחת איכות מערך הביקורת הפנימית –Quality Assurance Review  – QAR 

הצורך בבחינה מקצועית של איכות ואפקטיביות הביקורת הפנימית עוגנה בתקנים המקצועיים וברגולציה.

עקב פניות של גופים וחברות, אנו מעמידים לרשות המעוניינים את רשימת בוגרי קורסי הבטחת האיכות שנערכו בשיתוף פעולה עם ה- IIA הבינלאומי, לשכת רואי חשבון בישראל ו- IIA ישראל.

הרשימה המוצגת כוללת אותם בוגרי הקורס אשר הביעו נכונות להיכלל ברשימה.

בוגרי הקורס שאינם רשומים ומעוניינים, מתבקשים לפנות למזכירות הלשכה בליווי עותק של תעודת הגמר.

בוגרי הקורסים המופיעים ברשימה ומעוניינים להסיר ו/או לעדכן את פרטיהם, מתבקשים מתבקשים ליצור קשר עם מזכירות הלשכה.

אין בפרסום הרשימה הודעה על התאמת המועמד כסוקר איכות ועל המעוניינים לראיין את המועמד ולבחון את התאמתו.

רשימת בוגרי QAR

דרישות רגולטריות לביצוע סקר בקרת איכות של הביקורת הפנימית

התקנים המקצועיים הבינלאומיים של לשכת המבקרים העולמית מחייבים (בתקן 1312) כי בכל יחידת ביקורת פנימית יבוצע אחת ל- 5 שנים סקר להבטחת איכות הביקורת הפנימית על ידי גורם חיצוני.

חוזר 4-4-2014 מיום 22.5.14 של רשות החברות הממשלתיות דורש ביצוע בדיקת איכות של מערך הביקורת הפנימית על ידי גורם חיצוני מדי 3 שנים.

חוזר גופים מוסדיים 14-9-2007 של אגף שוק ההון קובע , כי אחת ל- 5 שנים לפחות תיבחן פעילות מערך הביקורת הפנימית על ידי גורם בלתי תלוי.

הוראות ניהול בנקאי תקין בנושא פונקצית הביקורת הפנימית קובעות כי אחת ל- 5 שנים לפחות תיסקר פונקצית הביקורת הפנימית על ידי גורם בלתי תלוי.

חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות חולים ושב"ן הקובע כי אחת ל- 4 שנים לפחות תיבחן איכות פעילות הביקורת הפנימית על ידי גורם חיצוני.