הצטרפות למאגר יועצים ומתכננים בעיריית ירושלים

​בימים אלה, נערך אגף הביקורת בעיריית ירושלים (הלן: "אגף הביקורת") להקמת מאגר יועצים מתכננים, בעלי מקצוע מומחים, לצורך ביצוע עבודות מקצועיות.

מאגר היועצים והמתכננים יכלול בעלי מקצוע מומחים בתחומים רבים ומגוונים כאשר אגף הביקורת יהא רשאי להוסיף תחומים נוספים לרשימה בהתאם לצורכי האגף.

  • תנאי להתקשרות הרשות המקומית בפטור ממכרז לביצוע עבודות כאמור, הינו כי מבצע העבודה יהיה כלול במאגר רשימת היועצים והמתכננים (להלן: "המאגר").
  • המאגר יפורסם באתר האינטרנט של הרשות המקומית ויעודכן לפחות אחת לשלש שנים.
  • יועצים ומתכננים בתחומים שונים, המבקשים להיכלל במאגר, יגישו טופס בקשת הצטרפות בצירוף המסמכים הנלווים באמצעות מעטפה (על גבה יכתוב המציע את שם היועץ/שם העסק והתחום בו מוגשת ההצעה) ובמסירה אישית, עד ולא יאוחר מיום 21.5.2018 בשעה 12:00 לתיבת המכרזים הממוקמת באגף מבקרת העירייה, בכיכר ספרא בניין 19 קומה 2

בשאלות והבהרות ניתן לפנות בדוא"ל לגב' מיכל תורג'מן (לשליחת דואר אלקטרוני לחצו כאן) וזאת עד ליום 14.5.2018 בשעה 12:00.

תשובות לשאלות הבהרה יפורסמו באתר העירוני עד ליום 16.5.2018 באחריות מגישי הבקשה לעקוב אחר כל פרסום שהוא הנוגע להליך זה באתר העירוני לרבות תשובת אגף הביקורת לשאלות
ההבהרה. למען הסר ספק התשובות לשאלות הבהרה מהוות חלק בלתי נפרד מההזמנה.

  • יובהר – אגף הביקורת יצרף למאגר את היועצים המתאימים על פי שיקול דעתו הבלעדי, ויהא רשאי לדרוש מן היועצים ההבהרות ו/או השלמות ו/או כל דבר שהוא לפי שיקול דעתו הבלעדי.
  • כן יובהר – כי ההצטרפות למאגר אינה מבטיחה מסירת עבודה כלשהי, או בהיקף כלשהו, לכל היועצים או חלקם. יועץ שיבחר לספק שירות לעיריית ירושלים יחתום על הסכם התקשרות בהתאם
    לדרישות אגף הביקורת והעירייה ויתחייב להימנע מכל ניגוד עניינים.

לפרטים נוספים – לחצו כאן

מיכל תורג'מן – HzMichal1@jerusalem.muni.il